Nie masz konta? Zarejestruj się!

   
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@smartgym.club.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przede wszystkim: 1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 2) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 3) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w celach wskazanych w treści danej zgody (w celach marketingu po zawarciu umowy, w celu weryfikacji tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
Ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w treści umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z iod@smartgym.club.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w treści niniejszego formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.

Masz już konto ?

Zaloguj się