REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW SMART GYM

 1. (obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku)

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.smartgym.club lub z wykorzystaniem Kiosku.


Definicje

§1

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;

 2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.

 3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub Karnetu 24h uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub Karnetu 24h.

 4. Klub – kluby sieci Smart Gym lub poszczególny klub.

 5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.

 6. Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.

 7. usunięto

 8. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.

 9. Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.

 10. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartgym.club .

 11. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.

 12. Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN.

12a) Karnet 24 h - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie

Sieci Klubów Smart Gym po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku uprawniająca Klienta do nieograniczonej liczby wejść do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 3h od wyjścia.

12b) Karnet OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po

uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku. uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®). Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12c) Karnet HALF OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w

Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku. uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić w godzinach od 6:00 do 16:00, przy czym wyjście z Klubu może nastąpić po godz. 16:00. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.

 2. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.

 3. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.

 4. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.

 5. Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.

 1. Live chat dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z Biurem Obsługi Klienta Klubów w czasie rzeczywistym.

 1. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

 2. Klub macierzysty – placówka Klubu, którą po dacie 31 sierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w czasie rejestracji, bądź placówka Klubu, w której przed datą 1 wrzesień 2017 r. Członek Klubu zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji placówka Klubu znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalenia klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu.Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Karnetu 24h oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online lub przy użyciu Kiosku. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego sieć klubów Smart Gym, profil działalności oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Klub świadczy usługę Live chat oraz udostępnia telefoniczną infolinię.

 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług sieci klubów Smart Gym zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez sieć klubów Smart Gym. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci klubów Smart Gym.

 3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu lub Karnetu 24h, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez sieć klubów Smart Gym usługami, jak również umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez sieć Klubów Smart Gym w Placówkach Klubu.


Pliki „cookies”

§ 3

Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej.


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług sieci klubów Smart Gym z wykorzystaniem Aplikacji online oraz Live chat na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

 3. przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

 1. W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Live chat lub Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online, Live chat lub Kiosku. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.

 4. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

 6. Klient lub Nowy Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, Nowego Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

 7. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online, Live chat lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów Smart Gym.

 8. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów Smart Gym jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.

 9. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

 10. usunięto

 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Live chat, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 12. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.


Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje

§ 5

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług bez podania przyczyny w przypadku:

 1. zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu sieci klubów Smart Gym w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;

 2. zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online Karnetu 24 h w terminie czternastu dni od daty jej zakupu.

 1. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci Klubów Smart Gym. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

 1. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu 24h nie przysługuje w przypadku zrealizowania Karnetu 24h przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną, pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem "Reklamacja" albo drogą elektroniczną na adres bok@smartgym.club. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.

 2. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

 3. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Smart Gym.


Charakterystyka Aplikacji online oraz Kiosku

§ 6

 1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:

 1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;

 2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

 3. Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji;

 4. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, hasło, zdjęcie profilowe;

 5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;

 6. Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.

 1. Kiosk składa się z następujących aplikacji:

 1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, w tym do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online;

 2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

 3. Panel Klienta, przez który Klient może przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;

 4. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, dane biometryczne, dane do faktury, hasło, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;

 5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu;

 6. Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu


Zasady korzystania z Aplikacji online

§ 7

 1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Aplikacji online. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Aplikacja online wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.

 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Smart Gym prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.

 3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Smart Gym, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.

 4. usunięto

 5. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.

 6. W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.

 7. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu. Zakończenie korzystania z Aplikacji online następuje poprzez wylogowanie.

 8. usunięto

 9. usunięto

 10. usunięto

 11. usunięto

 12. usunięto

 13. usunięto

 14. usunięto

 15. usunięto

 16. usunięto

 17. usunięto

 18. usunięto

 19. Nowy Klient korzystający z Aplikacji online w celu korzystania z usług Klubu, w trakcie rejestracji nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji poprzez wykorzystanie Kiosku. W tym celu należy poprzez naciśnięcie przycisku „Pierwsza wizyta” oraz po tym „Dokończ rejestrację podać jednorazowy kod PIN i wykonać skan wzoru wybranych punktów wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora. Do przebieg procedury opisanej w niniejszym ustępie odpowiednie zastosowanie znajduje § 8 ust. 7-9 Regulaminu.

 20. Klub informuje, że ze względów technicznych m.in. w przypadku wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania wzoru skanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, jak również możliwości jego odczytania przy wejściu do Klubu uzyskanie statusu Klienta nie będzie możliwe. W przypadku wystąpienia tego typu ograniczeń osoba, która wykupiła uprzednio Karnet lub Karnetu 24h otrzyma zwrot uiszczonej ceny za Karnet lub Karnet 24h. W celu uzyskania zwrotu tych należności osoba powinna skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poinformować o tych okolicznościach.


Zasady korzystania z Kiosku

§ 8

 1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.

 2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu lub Karnetu 24h.

 3. Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.

 4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Smart Gym oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego.

 5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym.

 6. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Smart Gym a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.

 7. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i naciśnięciu przycisku „Dalej” na telefon Klienta zostanie przesłana wiadomość z wykorzystaniem usługi SMS z jednorazowym kodem PIN, który należy wprowadzić do Kiosku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu przesłanego kodu PIN należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam”.

 8. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym sposobie przyłożenia palca do czytnika wzoru biometrycznego.

 9. Następnie Nowy Klient powinien przyłożyć palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym zeskanowaniu wzoru biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zostanie wyświetlona oferta. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu. Zakończenie korzystania z Kiosku następuje poprzez wylogowanie.

 10. usunięto

 11. usunięto

 12. usunięto

 13. usunięto

 14. usunięto

 15. usunięto

 16. usunięto

 17. usunięto

 18. usunięto

 19. usunięto

 20. usunięto

 21. usunięto

 22. usunięto

 23. usunięto

 24. usunięto

 25. usunięto

 26. Do rejestracji na Kiosku zastosowanie znajduje § 7 ust. 19 Regulaminu.


Zasady korzystania z Live chat

§ 81

 1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z konsultantem Biuro Obsługi Klienta, w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu sieci Smart Gym i poszczególnych Klubów Klub udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem Live chat Klub nie dokonuje zapisów na zajęcia, sprzedaży Karnetów, Karnetów 24h ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.

 2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Wyślij”.

 3. Live chat umożliwia wysyłanie wiadomości w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb online oznacza, że konsultant sieci Klubów jest dostępny na Live chat natomiast tryb offline, że konsultant sieci Klubów nie jest dostępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline.

 4. Live chat w trybie online jest dostępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niż określone w zdaniu poprzednim Live chat jest w trybie offline.

 5. Konsultanci sieci Klubów udzielają informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat w miarę możliwości na bieżąco, o ile Live chat w chwili wysłania wiadomości jest w trybie online. Odpowiedzi na wiadomości skierowane w trybie offline kierowane są w miarę możliwości niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.


Biuro Obsługi Klienta – kontakt telefoniczny

§ 82

 1. Klub zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Klub nie dokonuje zapisów na zajęcia, sprzedaży Karnetów, Karnetów 24h ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.

 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zawarte zostały na Stronie internetowej.


Polityka Ochrony Prywatności

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

 2. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 3. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w calu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.

 5. Klientowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.


Własność intelektualna

§ 10

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej, Kiosku jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.


Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej, Live chat lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.

 2. Właścicielem sieci klubów Smart Gym oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.

 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie . W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.

 5. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.

 6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;

 2. poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.club


Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie Opiekuna Prawnego

…………………………………

(miejscowość, data)


Platinium Wellness sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

KRS: 0000383004


Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkały/-a w ……………………………………………………………. (adres), posiadający/-a PESEL nr: ……………………… (numer PESEL), będący/-a Opiekunem Prawnym ……………………………………. (imię, nazwisko osoby będącej pod opieką), zamieszkałego/-ej ……………………………………………………………. (adres), posiadającego/-ej PESEL numer ……………………… (numer PESEL) (zwanego dalej „Klient”) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym oraz Regulaminem sieci Klubów Smart Gym oraz, że wyrażam zgodę na zakup przez niego/ nią Karnetu / Karnetu 24h do klubów Smart Gym, a także biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez w/w podczas pobytu na terenie sieci Klubów Smart Gym. Oświadczam, że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania przez wskazanego powyżej Klienta z usług Klubów Smart Gym.


Jako numer kontaktowy wskazuję: ……………………… (numer telefonu).


…………………………………………

Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego


Działając jako Opiekun Prawny ………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) (dalej zwanego „Klient”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Platinium Wellness sp. z o.o. w Krakowie ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków (Administrator) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym oraz Regulaminem sieci Klubów Smart Gym w celu niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług określonych w tych Regulaminach.


…………………………………………

Czytelny podpis Opiekuna Prawnego


Działając jako Opiekun Prawny………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) (dalej zwanego „Klient”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Platinium Wellness sp. z o.o. w Krakowie ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków (Administrator) danych biometrycznych Klienta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym oraz Regulaminem sieci Klubów Smart Gym w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych (odnotowania wejścia do Klubu osoby uprawnionej).


…………………………………………

Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego


……………………………………….

podpis Klienta
REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM

z dn. 6 września 2016 r.

(obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.)


Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Smart Gym.


I. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;

 2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.

 3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub Karnetu 24h uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub Karnetu 24h.

 4. Klub – kluby sieci Smart Gym lub poszczególny klub.

 5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.

 6. Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.

 7. usunięto

 8. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.

 9. Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.

 10. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartgym.club .

 11. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.

 1. Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.

 1. Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN.

12a) Karnet 24 h - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w

Regulaminie Sieci Klubów Smart Gym po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku uprawniająca Klienta do nieograniczonej liczby wejść do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 3h od wyjścia.

12b) Karnet OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie

po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku. uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®). Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12c) Karnet HALF OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w

Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku. uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić w godzinach od 6:00 do 16:00, przy czym wyjście z Klubu może nastąpić pod godz. 16:00. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Dzień otwarcia Klubu – dzień w którym Klienci, którzy wykupili Karnet mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu.

 2. Dni otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające jak i nieposiadające aktywnego Karnetu. Warunkiem skorzystania z usług Klubu w dni otwarte jest pozostawienie swoich danych osobowych na Kiosku.

 3. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.

 4. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z Zawieszenia Karnetu.

 5. Call point – urządzenia znajdujące się w Klubie i odpowiednio oznaczone służące do kontaktu z ochroną wykonującą w ograniczonym zakresie obowiązki Personelu Klubu, umożliwiające zgłaszanie zdarzeń w Klubie oraz umożliwiające zdalne otwarcie drzwi w Klubie w przypadku awarii urządzeń.

 6. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

 1. Klub macierzystyplacówka Klubu, którą po dacie 31 sierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w czasie rejestracji, bądź placówka Klubu, w której przed datą 1 wrzesień 2017 r. Członek Klubu zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji placówka Klubu znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalenia klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu.II. Członkostwo

 1. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub Karnetu 24h po dokonaniu rejestracji w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym.

 2. Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po rozpoczęciu procesu rejestracji za pośrednictwem Aplikacji online lub w trakcie rejestracji na Kiosku zobowiązany jest do dostarczenia do Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Karnetu 24h przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i jest dostępne do pobrania na Stronie internetowej. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług sieci Klubów Smart Gym przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. W przypadku zmiany osoby Opiekuna Prawnego nowy Opiekun Prawny zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście dostarczyć oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zmiany danych Opiekuna Prawnego Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane osoby do kontaktu na Stronie internetowej lub w Kiosku. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń.

 3. usunięto

 4. Rejestracja, uzyskiwanie Identyfikatora określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym. Podstawą członkostwa w Klubie jest zakupiony przez Klienta lub Nowego Klienta Karnet. Z chwilą aktywowania Karnetu Klient nabywa członkostwo w sieci klubów Smart Gym i może korzystać z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych oraz rehabilitacyjnych.

 5. Aktywny Karnet uprawnia do korzystania przez okres 4 tygodni z usług oferowanych przez Klub lub Kluby sieci Smart Gym, zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie internetowej, Kiosku oraz dostępną w Klubie.

 6. Okres obowiązywania Karnetu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w trakcie zakupu przy czym Klient może określić datę rozpoczęcia tego Okresu w okresie pierwszych 6 tygodni od dnia zakupu przy wykorzystaniu Strony internetowej lub Kiosku.

 7. Datą zakupu Karnetu lub Karnetu 24h jest data uiszczenia w całości przez Klienta lub Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub Karnetu 24h.

 8. Cennik usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym dostępny jest w Kiosku oraz na Stronie internetowej.

 9. Zakup Karnetu lub Karnetu 24h lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych formach płatności przyjętych przez sieć klubów Smart Gym.

 10. Warunkiem utrzymania członkostwa oraz gwarancji niezmienności cen Karnetów (zachowanie ciągłości) jest opłacenie Karnetu lub jego Zawieszenia na kolejny Okres obowiązywania Karnetu. Dokonanie opłaty za Karnet, o której mowa w zdaniu pierwszym powinno nastąpić w trakcie Okresu obowiązywania Karnetu lub w terminie 14 dni od daty jego upływu, zaś opłaty za Zawieszenie Karnetu - w trakcie Okresu obowiązywania Karnetu. Karnet opłacony w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest aktywny od dnia następnego po ostatnim dniu Okresu obowiązywania ostatniego Karnetu.

 11. W przypadku utraty członkostwa z powodu przerwania ciągłości zakup kolejnego Karnetu i ponownie uzyskanie członkostwa związane jest z uiszczeniem opłat w wysokości określonej w cenniku usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym.

 12. Po upływie Okresu obowiązywania Karnetu Karnet może zostać przedłużony przez Klienta z zachowaniem dotychczasowych zasad i cen na dalszy Okres obowiązywania Karnetu, o ile Klient dokona zapłaty za kolejny Karnet w terminie 14 dni liczonych od dnia upływu poprzedniego Okresu obowiązywania Karnetu lub zapłaty za Zawieszenie Karnetu w Okresie obowiązywania Karnetu. Utrzymanie ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu jest równoznaczne z kontynuacją Okresu obowiązywania Karnetu na warunkach dotychczasowych.

 13. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

 14. Klub akceptuje karty programów partnerskich wyłącznie w razie podjęcia współpracy sieci klubów Smart Gym z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych umów. Osoby będące posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klub może na warunkach określonych w umowie partnerskiej zbierać dane osobowe osób będących posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.

 15. Klient traci członkostwo w sieci klubów Smart Gym w razie:

 1. nieopłacenia Karnetu w terminie 14 dni od daty upływu ważności poprzedniego Karnetu;

 2. rezygnacji z członkostwa przez Klienta;

 3. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z usług Klubu;

 4. wypowiedzenia Karnetu przez Klub w przypadku zmiany cen świadczonych usług na koniec danego okresu rozliczeniowego przy jednoczesnym braku akceptacji Klienta na nową cenę z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie;

 5. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w pkt II pkt. 2 Regulaminu ;

 6. wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku podanie przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;

 7. zamknięcia konta przez Klienta;

 8. odstąpienia od usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.

 1. Utrata członkostwa jest równoznaczna z przerwaniem ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu.

 1. W celu zachowania członkostwa Klient może zawiesić Karnet w każdym czasie w Okresie obowiązywania Karnetu. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta może nastąpić z wykorzystaniem Kiosku lub Aplikacji online. Zawieszenie Karnetu skutkuje utrzymaniem członkostwa zgodnie z ust. 9 powyżej.

 2. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez Klienta jako dzień rozpoczęcia Zawieszenia Karnetu. W przypadku nieopłacenia Zawieszenia Karnetu okres zawieszenia nie rozpoczyna się. Przez okres Zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie sieci Smart Gym. Okres Zawieszenia Karnetu wynosi 4 tygodnie lub jego wielokrotność.

 3. Klient z tytułu Zawieszenia Karnetu uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości określonej w cenniku. Klient może Zawiesić Karnet na kolejny nieprzerwany Okres obowiązywania Karnetu lub ich wielokrotności. Przy każdym kolejnym Zawieszeniu Karnetu Klient płaci dodatkową bezzwrotną opłatę w określonej w cenniku wysokości za każdy kolejny okres zawieszenia.

 4. Klient może odwiesić Karnet poprzez Kiosk lub Aplikację online. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres Zawieszenia Karnetu.

 5. W przypadku nieopłacenia zawieszenia Karnetu za kolejny okres lub okresy Zawieszenia Karnet zostanie automatycznie odwieszony po upływie ostatniego opłaconego okresu zawieszenia.

Po odwieszeniu Karnetu Klient może korzystać z usług sieci Klubów Smart Gym na takich samych warunkach cenowych jak w chwili, kiedy nabył Karnet. W przypadku zmiany ceny Karnetu w czasie trwania Karnetu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania dopłat związanych z podniesieniem ceny Karnetu, przy czym Klub nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką Klient nabył Karnet, a nową ceną Karnetu, w przypadku obniżenia ceny Karnetu.

 1. Klient może zamknąć konto i zrezygnować ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu poprzez złożenie mailowej lub pisemnej dyspozycji i pozostawienie jej u upoważnionej osoby w Klubie. Zamknięcie konta jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie.

21a. Zmiana rodzaju Karnetu (z karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie) jest możliwa po

zakończeniu okresu obowiązywania Karnetu. W przypadku zmiany rodzaju Karnetu Klient przechodzi na inny, wybrany przez siebie Karnet za cenę określoną w cenniku usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym ustaloną z uwzględnieniem liczby utraconych do dnia tej zmiany członkostw (w tym odpowiadającym im progów cenowych określonych w cenniku). Zmiana rodzaju Karnetu po upływie 14 dni od dnia upływu Okresu obowiązywania ostatniego Karnetu odbywa się zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.

 1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji w Kiosku lub Aplikacji online ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu. W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu.

 2. Każdy Klient dla celów ewidencyjnych posiada swój Klub macierzysty. Klienci, którzy nabyli członkostwo po dacie 31 sierpnia 2017 r. mogą samodzielnie wybrać w czasie rejestracji Klub macierzysty, natomiast klubem macierzystym Klientów, który nabyli członkostwo przed datą 1 wrzesień 2017 r. jest klub, w którym Klient zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji klub znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalania klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania, Klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu. Klub przewiduje możliwość zmiany Klubu macierzystego.


III. Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub Karnetu 24h, po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Kiosku lub Aplikacji online oraz po uzyskaniu Identyfikatora. Na terenie Klubów mogą obowiązywać odrębne regulaminy korzystania z wyznaczonych stref, które mogą w inny sposób określać zasady korzystania z tych stref.

 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu za pomocą Kiosku lub przez Aplikację online.

 3. Wejście do Klubu jest możliwe poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy śluzie lub bramce umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora oraz przejście przez śluzę lub bramkę. Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez śluzę lub bramkę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego Identyfikatora.

 4. Klienci korzystający z kart programów partnerskich mogą korzystać z usług Klubu na warunkach i w zakresie określonych w umowach partnerskich oraz niniejszym Regulaminie. W przypadku Klientów korzystających z kart programów partnerskich wejście do Klubu jest możliwe po weryfikacji tożsamości przez Personel Klubu. Wejście do Placówki Klubu przez Klienta korzystającego z kart programów partnerskich jest możliwe wyłącznie w godzinach, w których obecny jest Personel Klubu.

 5. Informacje o godzinach otwarcia placówek Klubów podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubach. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony na 7 dni przed planowanym dniem zamknięcia Klubu. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Okres obowiązywania Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym postanowieniem, a Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów opłaconego Karnetu.

 6. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem albo nie jest osobą wskazaną jako posiadacz karty, Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć członkostwo lub Karnet w trybie natychmiastowym.

 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udziału w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.

7a. Klient, ponad obowiązki określone w ust. 6 powyżej, zobowiązany jest korzystać ze sprzętu i urządzeń

znajdujących się w Klubie wyłącznie w strefach przeznaczonym do korzystania z danego rodzaju sprzętu i urządzeń. Zabrania się przenoszenia sprzętu lub urządzeń jak też ich elementów w inne strefy niż określone przez Klub lub personel Klubu jak również rzucania sprzętem innym niż obciążenia bumperowe oraz piłki.

7b. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji o możliwości

korzystania z usług Klubu w tym wykonywania poszczególnych ćwiczeń bądź udział w poszczególnych zajęciach oraz o braku przeciwskazań co do uczęszczania do Klubu, osoba zainteresowana usługami Klubu, Nowy Klient oraz Klient powinien skonsultować się z lekarzem oraz wykonać odpowiednie badania lekarskie.

 1. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu lub skorzystać z Call point. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.

 2. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na zajęciach decydowała będzie kolejność przyjścia. W przypadku zajęć zorganizowanych Klient, który spóźnił się na rozpoczęcie zajęć zorganizowanych może nie zostać wpuszczony na te zajęcia.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w Klubie. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.

 4. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w odpowiednim stroju sportowym w tym w zmiennym obuwiu sportowym typu zamkniętego. Klient powinien posiadać swój ręcznik.

 5. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać wyproszone z Placówki Klubu.

 6. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub managera Placówki Klubu.

 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.

 8. Klienci powinni zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.

 9. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody managera Klubu.

 10. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę na terenie Klubu.

 11. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.

 12. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

 13. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i zabrać swoją kłódkę albo pozostawić ją w Klubie w miejscu do tego przeznaczonym.

 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę, w przypadku, o którym mowa w ust. 22.

 15. Szafki będą opróżniane codziennie przez personel Klubu w porze nocnej. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. Rzeczy pozostawione w szafkach trafiają do depozytu w Placówce Klubu na okres 2 tygodni. Po tym czasie rzeczy będą przechowywane w magazynie Klubu. W przypadku artykułów spożywczych lub rzeczy łatwo psujących się Klub ma prawo do ich utylizacji.

 1. Wyjście z Klubu odbywa się z wykorzystaniem urządzeń służących do opuszczania Klubu. Ze względów technicznych ponowne wejście do Klubu jest możliwe po upływie 3 godzin od momentu ostatniego wejścia do niego.

 1. W razie braku Personelu Klubu w przypadku awarii urządzeń służących do opuszczenia Klubu Klient może skorzystać z Call point’u znajdującego się przy wyjściu z Klubu, który umożliwi kontakt z personelem Klubu i awaryjne opuszczenie Klubu.

 2. W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Klienci mogą skorzystać z Call point’ów zlokalizowanych na terenie Klubu, co umożliwi zgłoszenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia Klientów lub Klubu.

 3. Trenerzy personalni mogą prowadzić na terenie Klubu treningi pod warunkiem posiadania przez nich i ich klientów Karnetu, Karnetu 24h lub karty programów partnerskich akceptowanych przez Klub. Osoba prowadząca odpłatnie lub nieodpłatnie trening personalny w placówkach Klubu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie, która pod jego nadzorem lub kierownictwem wykonuje ćwiczenia.

 4. Trenerzy personalni, o których mowa w pkt. 25 powyżej przed rozpoczęciem treningu zobowiązani są do sprawdzenia stanu urządzenia, prawidłowość jego działania oraz stanu powierzchni z wykorzystaniem, których zamierzają prowadzić trening personalny. W przypadku wykrycia nieprawidłowości trener personalny zobowiązany jest do odstąpienia od korzystania z tych rządzeń lub powierzchni i zaprzestania prowadzenia treningu z ich wykorzystaniem oraz niezwłocznego poinformowania personelu Klubu o wystąpieniu nieprawidłowości.


IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony, w przypadku gdy automatyczne odnowienie miało nastąpić w związku ze zgodą na automatyczne cykliczne płatności. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z Karnetu uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie.

 2. Klub może wypowiedzieć warunki świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym na koniec okresu obowiązywania Karnetu w przypadku zmiany cen świadczonych usług Klient zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu warunków świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany podczas rejestracji oraz na Stronie internetowej. Klient może wówczas zaakceptować nową cenę i przedłużyć członkostwo według nowej ceny bez ponoszenia innych dodatkowych opłat lub zrezygnować ze świadczonych przez Klub usług. W przypadku wypowiedzenia warunków świadczenia usług i niezaakceptowaniu nowej ceny Klient traci członkostwo na koniec okresu obowiązywania Karnetu.

 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem "Reklamacja". Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji.

 1. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:

 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

 2. skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

 3. zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

3b. Właściciel Klubu informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

3c. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3d. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a

także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

3e. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Właścicielem sieci klubów Smart Gym jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.

 2. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.

 4. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa Placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Administratorem systemu monitoringu jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116.

 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względów na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

 6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług bez podania przyczyny w przypadku:

 1. zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;

 2. zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online Karnetu 24 h w terminie czternastu dni od daty jej zakupu z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.

 1. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

 1. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu 24h nie przysługuje w przypadku zrealizowania Karnetu 24h przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług. Po zakupie Karnetu Klient może pobrać fakturę VAT poprzez Stronę internetową. Faktura jest przesyłana również na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;

 2. poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.clubZałącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie
Platinium Wellness sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usługJa niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………

……………………………………………………….. (adres) oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług wynikających z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu.
……………………………………….

data

……………………………………….

Podpis Klienta